صفحه هنرمندان | عادل یونسی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
عادل یونسی
متولد 1364 همدان، ایران// نمایشگاههای انفرادی: 1385 گالری ماه مهر، تهران// 1384 گالری شیرین و فرهاد، تهران// 1383 نمایشگاه کتاب، همدان// 1383 گالری شیس، تهران// 1383 نهاد هنری فرهنگی ابن‌سینا، همدان// 1382 نهاد هنری فرهنگی ابن‌سینا، همدان// 1382 نهاد هنری فرهنگی شهرداری همدان، همدان// نمایشگاههای گروهی: 1388 گالری شیرین، تهران// 1387 سقف بانک پاسارگاد، مرکز هنری فرهنگی صبا، تهران// 1387 جشنوارة دامون‌فر، مجموعة فرهنگی نیاوران، تهران// 1386 مجموعة هفت نگاه، مجموعة فرهنگی نیاوران، تهران// 1386 دومین اکسپو، مرکز هنری فرهنگی صبا، تهران// 1386 گالری الهه، تهران// 1385 جشنوارة دامون‌فر، مجموعة فرهنگی نیاوران، تهران// 1385 مجموعة هفت نگاه، مجموعة فرهنگی نیاوران، تهران// 1385 گالری اثر، تهران// 1385 گالری ماه مهر، تهران// 1385 سومین جشنوارة هنری جوان، موزة هنرهای معاصر تهران، تهران// 1384 وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیزدهمین جشنوارة هنرهای بصری جوانان، اردبیل، تهران// 1384 واقع‌گرایی و ماورای‌ واقع‌گرایی، مجموعة فرهنگی نیاوران، تهران// 1383 بنیاد هنری فرهنیگ ابن‌سینا، همدان// 1382 بنیاد هنری فرهنیگ ابن‌سینا، همدان// کارگاهها: 1385 پرتره، گالری ماه مهر، انفرادی، تهران// 1385 پرتره، گالری الهه، انفرادی، تهران// 1385 جشنوارة هنرهای بصری جوان، گروهی، اردبیل// 1384 جشنوارة هنرهای بصری جوان، گروهی، اردبیل// 1384 بنیاد هنری فرهنگی شفق، گروهی، تهران// جوائز: 1383 برندة اول سومین جشنوارة هنری جوان، موزة هنرهای معاصر تهران، تهران// 1382 برندة اول سیزدهمین جشنوارة هنرهای بصری جوانان، اردبیل//

 

تبلیغات