صفحه هنرمندان | مهدی وثوق نیا
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مهدی وثوق نیا
متولد 1350، قزوین// تحصیلات: لیسانس عکاسی، دانشگاه آزاد، تهران// نمایشگاه‌های انفرادی 1388: نمایشگاه عکاسی با نام مرور آثار، موزة هنر اصفهان، اصفهان // 1387: نمایشگاه عکاسی با نام اتاقهای ابدی، گالری ماه، قزوین// 1386: نمایشگاه عکاسی با نام آری عکس به صورت یادگاری از من باقی می‌ماند، گالری ماه، قزوین// 1385: نمایشگاه عکاسی با نام آری عکس به صورت یادگاری از من باقی می‌ماند، موزة عکاسی شهر، تهران// 1379: نمایشگاه عکاسی، خانة‌عکاسان ایران، تهران// 1378: نمایشگاه عکاسی، خانة‌عکاسان ایران، تهران// 1375: نمایشگاه عکاسی با نام نگاه خاکستری، کالری عارف، قزوین// 1374: نمایشگاه عکاسی با نام ندای آغاز، گالری عارف، قزوین// نمایشگاه‌های گروهی 1388: نمایشگاه گروهی با نام هتل بزرگ، گالری مهر، قزوین// 1388: نمایشگاه گروهی با نام هتل بزرگ، گالری آریا، تهران// 1387: شرکت در دومین اکسپو هنر، تهران// 1387: شرکت در جشنوارة سالیانة تصویر، تهران// 1386: نمایشگاه گروهی، گالری زنگار، تهران// 1385 شرکت در همین دوسالانة عکاسی ایران، تهران// 1384: نمایشگاه گروهی با نمام رقص صوفی، گالری عارف، قزوین// 1383: نمایشگاه عکاسی اینترنتی مشترک عکاسان ایرانی و انگلیسی 1384: نمایشگاه گروهی، گالری برگ، تهران// 1382: نمایشگاه گروهی، گالری آریا، تهران// 1382: نمایشگاه گروهی، گالری برگ، تهران// 1375: شرکت در هفتمین دوسالانة بین‌المللی عکاسی // 1373- 1385: شرکت در نمایشگاه‌های گروهی عکاسان ایرانی، خانة عکاسان ایران، تهران// 1373-1386: برپایی چندین نمایشگاه گروهی در ایران// جوائز 1380: برندة اول سومین مسابقة عکاسی عاشورا، تهران// 1375: برندة اول ششمین جشنوارة سینماگران جوان، سنندج// 1385: برندة اول عکاسی سبک آزاد در پنجمین جشنوارة سینمای جوان، اهواز// 1384: برندة سوم چهارمین جشنوارة سینماگران جوان، کرمانشاه// 1382: برندة ویژة هئیت داوران سینماگران جوان، همدان// 1369: برندة دوم پنجمین جشنوارة سینمای گران، قزوین// فعالیتها: تدریس عکاسی در انجمن سینماگران جوان واحد قزوین از سال 1377 تا امروز// نوشتن مقالات و نقدهایی در بارة نمایشگاه‌های عکاسی// عضو هئیت داوران سه نمایشگاه تجربی.// از اعضای ارشد گروه عکاسان قزوین// مدیر عکاسی مجلة عکس1381-1386// مدیر عکاسی مجلة دوربین 1381-1384// مدیر وب سایت ایرانjpg//

 

تبلیغات