صفحه هنرمندان | غزال خطیبی
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
غزال خطیبی
متولد ۱۳۶۳ ٬کرمانشاه// ۱۳۸۷ ٬ کارشناسی نقاشی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران// ۱۳۸۸ ٬ دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی٬ دانشگاه الزهرا٬ تهران// نمایشگاه های گروهی: ۱۳۸۴ ٬ نمایشگاه گروهی طراحی٬ گالری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران// ۱۳۸۷ ٬ نمایشگاه گروهی نقاشی٬" ایران روی کاغذ ۱۰ سال اخیر"٬ گالری آران٬ تهران//

 

تبلیغات