صفحه هنرمندان | مصطفی چوبتراش
ثبت نام هنرمند | ورود هنرمند | ارسال اثر | ویرایش پروفایل
 
مصطفی چوبتراش
متولد 1362// کارشناسی ارشد نقاشی ، دانشگاه سوره ، تهران// کارشناسی نقاشی ، دانشگاه آزادواحد تهران مرکز// نمایشگاههای گروهی: 1388، مجموعه تهران مجازی یا حقیقی ، گالری آران// 1388، گالری خانه هنر// 1388، خانه هنرمندان ، گالری ممیز// 1388، منتخب نسل نو ، گالری پردیس// 1388، گالری دی// 1387، دوسالانه هنر جوان ، حوزه هنری// 1387، گالری زاویه // 1387، گالری لاله// 1387، منتخب نسل نو ، نیاوران// 1387، دوسالانه دامون فر ، نیاوران// 1387، گالری لاله// 1386، دوسالانه نقاشی ، صبا// 1386، گالری ماه مهر// 1386، گالری فخرالدین// 1386، منتخب نسل نو ، گالری هما// 1385، دوسالانه جهان اسلام ، گالری صبا// 1384، دوسالانه فابر کاستل ، نیاوران // 1384، دوسالانه طراحی کرج// نمایشگاه انفرادی: 1389، مجموعه بمب تنبل، گالری سین//

 

تبلیغات